اقتصاد بازار در آموزه های دینی و اسلامی

اقتصاد بازار در آموزه های دینی و اسلامی

اقتصاد بازار در آموزه های دینی و اسلامی (Market Economy in Islamic Values) در این برنامه شما همراه با پروفیسور محمد ابو الاحرار رامزپور  استاد اسبق فقه و قانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل این موضوعات را خواهید دانست: آیا نظام سرمایه داری با آموزه های اسلامی کدام اشکال و تعارض دارد؟ آیا اسلام دارای یک […]

نقش قوانین در اقتصاد بازار

نقش قوانین در اقتصاد بازار

نقش قوانین در اقتصاد بازار Role of laws in Market Economy)) در این برنامه شما همراه با محترم ولی محمد ناصح استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این موضوعات را خواهید دانست: مبنای حقوقی و قانونی نظام اقتصاد بازار در کشور چیست؟ قوانین نافذ تجارتی آیا دارای کدام اشکالی استند؟ و اگر استند چطور […]

دست آورد های اقتصاد بازار و چالش های موجود در برابر آن

دست آورد های اقتصاد بازار و چالش های موجود در برابر آن

دست آورد های اقتصاد بازار و چالش های موجود در برابر آن (Achievements and Challenges of Market Economy in Afghanistan) در این برنامه شما همراه با پروفیسور محمد ابو الاحرار رامزپور استاد اسبق فقه و قانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل از چالش های موجود در برابر اقتصاد بازار آگاهی خواهید دریافت: نقش دولت در پیشرفت […]